Deficyt budżetowy – co to takiego i jakie są jego przyczyny?
- Problemy finansowe

Deficyt budżetowy – co to takiego i jakie są jego przyczyny?

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy ma miejsce, kiedy wydatki z budżetu państwa są wyższe niż wpływy jakie państwo osiąga. Powstają wtedy problemy z finansowaniem wydatków publicznych. Jest to niekorzystne zjawisko, zwłaszcza jeżeli utrzymuje się przez długi czas. Deficyt budżetowy może być pokryty poprzez zwiększenie wpływów budżetowych, np. w wyniku prywatyzacji lub podniesienia podatków. Można go również pokryć przychodami uzyskanymi z pożyczek czy kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych – najczęściej są one zaciągane kiedy deficyt jest wyjątkowo wysoki.

Wyróżnia się kilka rodzajów deficytu budżetowego:

RZECZYWISTY – jest to rzeczywista różnica między wysokością uzyskanych dochodów, a zrealizowanymi wydatkami w roku budżetowym.

STRUKTURALNY – jest to wielkość hipotetyczna obliczana przy założeniu, że gospodarka funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu swoich sił wytwórczych i w takich warunkach następuje realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków państwa. Deficyt strukturalny świadczy o stałej nierównowadze występującej w systemie finansów publicznych.

CYKLICZNY – jest to różnica między poziomem deficytu rzeczywistego i strukturalnego. Deficyt cykliczny powoduje tylko krótkoterminowe zmiany w budżecie. Pojawia się również wtedy, gdy poziom produkcji w danym kraju odbiega od swojego potencjalnego poziomu.

Przyczynami powstawania deficytu budżetowego są:

– czynniki powodujące zbyt wysoki poziom wydatków państwowych. Możemy tutaj zaliczyć rozrost struktur organizacyjnych lub rozszerzanie przez władze państwowe kosztownych programów pomocy socjalnej

– czynniki ograniczające wielkość dochodów budżetowych, przede wszystkim z tytułu podatków. Do takich czynników zaliczamy braki w systemie egzekwowania należności podatkowych czy przesadne zmniejszenie wysokości stawek podatkowych.

Rządy starają się zrównoważyć budżet lub utrzymać deficyt budżetowy na niskim poziomie. Planowanie, ustalanie i finansowanie deficytu budżetowego są zadaniem polityki finansowej rządu. Dlatego za stan i kształtowanie się deficytu odpowiadają organy publiczne, ponieważ to one mają uprawnienia do projektowania i prowadzenia polityki finansowej, ograniczania i likwidacji deficytu budżetowego. Polityka finansowa może odnosić się do rozmiaru lub skutków deficytu budżetowego, może być realizowana zarówno w krótkim jak i długim okresie czasu oraz może wynikać ze specjalnego programu rządowego. Może też być przedmiotem bieżących działań finansowych rządu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *