Co musisz wiedzieć o OC jeżeli prowadzić działalność?

Co musisz wiedzieć o OC jeżeli prowadzić działalność?

8 marca, 2022 0 przez Redakcja

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony finansowej przedsiębiorcy i jego firmy. Dobrze skonstruowane stanowi najlepszą formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieoczekiwaną stratą. Wiedząc, że sądy powszechne w Polsce zasądzają coraz wyższe kwoty odszkodowań i świadczeń, a świadomość społeczeństwa w zakresie posiadanych praw wzrasta, warto rozważyć zakup polisy. Tym bardziej, że odpowiednie co do zakresu ochrony, jak i wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenie staje się powoli powszechną praktyką rynkową, a także koniecznym do spełnienia warunkiem, aby zawrzeć umowę z wymagającym partnerem biznesowym, czy też startować do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

O tym, czy zakupione przez Ciebie ubezpieczenie było dobrym narzędziem do zarządzania ryzykiem, czy tylko ażurową szkatułką na prawnicze słowa, dowiesz się dopiero po szkodzie. A więc już po jego konsumpcji i wypłacie odszkodowania lub świadczenia. To bardzo specyficzna sytuacja, kiedy konsument (a drobni przedsiębiorcy są traktowani właśnie jak konsumenci) kupuje jedynie poczucie bezpieczeństwa. A przez brak wiedzy lub złe doradztwo, nierzadko złudne poczucie.

Z perspektywy konsumenta, w tym mikroprzedsiębiorcy, najważniejsza jest realność i pełność ochrony ubezpieczeniowej. Z tym z kolei wiąże się, w sytuacji materializacji ryzyka, szybkość likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, czy też świadczeń ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeniowy.

Zakłady ubezpieczeń to biznesy nastawione na generowanie zysku. To nie organizacje charytatywne. Nie dziwi więc fakt, że umiejętnie dokonują selekcji ryzyk, które przyjmują do ubezpieczenia. Co do zasady umowa ubezpieczenia ma adhezyjny charakter, jest stypizowana i oparta na wzorcu. To oznacza, że każdemu Klientowi oferuje się (a może raczej narzuca?) taką samą treść umowy — tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczający może przystąpić do takiej umowy, co jest jednoznaczne z akceptacją jej postanowień, ale nie może zmieniać jej treści. Jakakolwiek zmiana jest równoznaczna z niezawarciem umowy. Z tego też powodu postanowienia OWU muszą być zrozumiałe i jednoznaczne dla przeciętnego odbiorcy. Kiedy tak nie jest, wówczas postanowienia interpretowane są na korzyść odpowiednio ubezpieczonego, uprawnionego lub poszkodowanego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest konstruktem z pogranicza cywilistyki i ekonomii. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody pozostające w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem wykorzystywanym w tejże działalności. Tego rodzaju ubezpieczenie zawierane jest zazwyczaj na okres roczny. Rzeczą nadrzędną jest indywidualne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Wygląda to w ten sposób, że zakład ubezpieczeń oferuje minimalny standard ochrony w OWU, który następnie jest odpowiednio modyfikowany — tj. poszerzany, poprzez zakup dodatkowo płatnych klauzul dodatkowych. Jeżeli ich nie zakupisz, to automatycznie zakład ubezpieczeniowy nie będzie ponosił odpowiedzialności za tego rodzaju szkody. Co jest minimalnym standardem oferowanym na rynku? Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa oraz ewentualnie odpowiedzialność w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu i posiadaniem mienia. Pamiętaj, że różne zakłady ubezpieczeń oferują zróżnicowany zakres ochrony. Wymaga to od Ciebie każdorazowej weryfikacji treści OWU.

Z zakresu ochrony ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyłączone są szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC (a takich obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce jest ponad 200 — np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a także ubezpieczeniem dobrowolnym OC zawodowej, czy też wszelkie szkody związane z życiem prywatnym przedsiębiorcy. Szczegółowy katalog wyłączeń zawarty jest we właściwych OWU.

W ubezpieczeniach funkcjonują swego rodzaju słowa — klucze. Jeżeli chcesz być świadomym użytkownikiem i konsumentem produktów ubezpieczeniowych, koniecznie zapoznaj się z ich znaczeniem oraz mocą, którą pod swoją postacią kryją.

Choć fonetycznie zbliżona, to nie jest tożsama z franczyzą, czy też franchising’iem. Nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Rozróżnia się franszyzę integralną i franszyzę redukcyjną. W skrócie rzecz ujmując, gdy zastosowanie znajduje franszyza integralna to wówczas zakład ubezpieczeń jest zwolniony od wypłaty odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego za szkodę, która nie przewyższa wskazanej w umowie kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia, ale już po przekroczeniu tej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń odpowiada w całości, tak jakby tego limitu nie było.